Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 9. Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Voorzieningen

58,2

65,3

65,3

58,2

5,3

65,3

Het verloop ziet er als volgt uit:

Totaal

Stand 1 januari 2019

65,3

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

34,0

Vrijval ten gunste van de exploitatie

-1,2

Aanwendingen

-39,9

Stand 31 december 2019

58,2

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze jaarrekening. Deze staat toont het verloop per voorziening gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke voorziening vermeld.

ga terug