Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Obligatieleningen

120,0

120,0

120,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

45,0

47,0

47,0

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

127,1

149,7

149,7

 1. Binnenlandse bedrijven

-

-

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

20,0

20,0

20,0

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

-

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

-

-

Door derden belegde gelden

1,1

1,3

1,3

Waarborgsommen

0,6

0,5

0,5

313,8

338,5

338,5

In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijze waarop de gemeente is gefinancierd.

Rentelast 2019

Obligatieleningen

1,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0,8

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

3,2

 1. Binnenlandse bedrijven

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

0,1

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

-

Waarborgsommen

-

Totaal

5,1

ga terug