Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2018

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

Overige kasgeldleningen

40,0

-

-

Banksaldi

-

13,0

13,0

Overige schulden

22,0

23,6

23,6

62,0

36,6

36,6

De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 10,4 miljoen (2018: € 15,7 miljoen), af te dragen loonbelasting € 7,0 miljoen (2018: € 6,7 miljoen), af te dragen pensioenpremie € 2,9 miljoen (2018: € -) en overige schulden € 1,7 miljoen (2018: 1,2 miljoen).

ga terug