Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Voor een nadere toelichting op het overzicht van baten en lasten verwijzen wij u naar de financiële hoofdlijnen.

ga terug