Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Omschrijving 

Baten en lasten 

Mutaties reserves 

Gerealiseerd resultaat 

Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel Actualisatie begroting 2019 

-3,7 

-3,7 

Opgenomen in de actualisatie van de begroting 2019 (Raadsvoorstel 8923472), aangenomen door de raad op 5 juni 2019.

Beschermd wonen (Sociaal en Zorgfonds) 

2,8 

-2,8 

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

BTW Zorgdienstovereenkomsten (Sociaal en Zorgfonds) 

1,5 

-1,5 

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Wmo (Sociaal en Zorgfonds) 

-0,7 

0,7 

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Evenementen (Reserve algemene kosten SB) 

-0,5 

0,1 

-0,4 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Cementrum 

-1,1 

-1,1 

Er is een onderzoek gestart naar alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor het Cementrum rekening houdend met de recent verkregen monumentale status. Op basis van de concrete mogelijkheden zal de opbrengstwaarde lager liggen dan de huidige boekwaarde. In lijn met de boekhoudkundige voorschriften wordt het pand voor een bedrag van € 1,1 miljoen afgewaardeerd.

Jeugdhulp (Sociaal en Zorgfonds) 

0,5 

-0,5 

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Onderwijshuisvesting (Reserve onderwijshuisvesting) 

-0,6 

0,6 

De reserve Onderwijshuisvesting maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Groenonderhoud (Reserve bomenfonds) 

-0,3 

0,0 

-0,3 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Grondexploitatie (Reserve Grondbedrijf) 

11,7 

-11,7 

De reserve Grondbedrijf maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Nog niet gerealiseerde projecten (Diverse reserves) 

3,6 

-3,6 

Het betreft hier projecten waarvoor de raad kredieten beschikbaar heeft gesteld. Deze worden in latere jaren gerealiseerd, de middelen worden gereserveerd via reserves die deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). Derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Omgevingsvergunning 

0,6 

0,6 

Hogere inkomsten en lagere uitgaven, derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Openbaar gebied 

0,2 

0,2 

Lagere uitgaven, derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Ruimtelijke ordening 

-0,5 

-0,5 

Deze kosten vloeien voort uit een aanpassing van een bestemmingsplan. De planschade die hieruit volgt moet volgens de boekhoudregels verantwoord worden. Het bedrag was tijdens de MARAP nog niet definitief.

Verhardingen 

0,2 

0,2 

Lagere uitgaven, derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Parkeren 

0,2 

0,2 

Hogere inkomsten, derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Theater aan de Parade (Structuurfonds) 

3,6 

-3,2 

0,4 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

BUIG (Reserve FWI inkomensdeel) 

2,8 

2,8 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Herziening BUIG 

8,5 

8,5 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Bijzondere bijstand 

-0,5 

-0,5 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Financieringsresultaat

-0,3 

-

-0,3 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Algemene uitkering (Diverse reserves) 

-3,3 

-3,1 

-6,4 

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 9450890), aangenomen door de raad op 11 december 2019.

Onvoorzien 

0,2 

0,2 

Lagere uitgaven, derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Kapitaallasten (Diverse reserves) 

1,5 

-1,0 

0,5 

De reserves Bijdrage activa maken deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Overig (Diverse reserves) 

3,0

-2,0 

1,0 

N.v.t.

Totaal 

29,4 

-28,0 

1,4 

ga terug