Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

-14.271

3.316

-10.955

0.10 Mutaties reserves

-59.845

60.133

288

0.2 Burgerzaken

-5.793

3.360

-2.432

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-326

29

-296

0.4 Overhead

-44.384

7.271

-37.113

0.5 Treasury

-11.291

23.074

11.783

0.61 OZB woningen

-

30.206

30.206

0.62 OZB niet-woningen

-

9.578

9.578

0.63 Parkeerbelasting

-

16.336

16.336

0.64 Belastingen overig

-3.609

2.187

-1.422

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

292.017

292.017

0.8 Overige baten en lasten

-1.068

1.079

           12

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

-

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-8.529

-

-8.529

1.2 Openbare orde en veiligheid

-8.703

1.755

-6.948

2.1 Verkeer en vervoer

-25.517

4.940

-20.576

2.2 Parkeren

-14.606

3.426

-11.180

2.3 Recreatieve havens

-9

6

-4

2.4 Economische havens en waterwegen

-2.425

216

-2.209

2.5 Openbaar vervoer

-21

-

-21

3.1 Economische ontwikkeling

-5.971

4.509

-1.463

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.188

-

-7.188

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-395

336

-58

3.4 Economische promotie

-1.348

1.748

401

4.1 Openbaar basisonderwijs

-704

4

-700

4.2 Onderwijshuisvesting

-24.567

13.161

-11.406

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-21.468

12.855

-8.613

5.1 Sportbeleid en activering

-7.913

1.620

-6.293

5.2 Sportaccommodaties

-12.370

6.284

-6.085

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-15.937

3.817

-12.120

5.4 Musea

-7.613

1.376

-6.237

5.5 Cultureel erfgoed

-767

784

17

5.6 Media

-3.486

-

-3.486

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-11.063

617

-10.446

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-24.695

2.166

-22.529

6.2 Wijkteams

-10.791

152

-10.639

6.3 Inkomensregelingen

-75.424

74.607

-818

6.4 Begeleide participatie

-23.548

915

-22.633

6.5 Arbeidsparticipatie

-11.455

1.548

-9.907

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.400

-0

-5.400

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-40.390

12.581

-27.808

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-169.485

137.709

-31.777

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-41.028

4.124

-36.904

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-10.814

6.604

-4.210

7.1 Volksgezondheid

-7.362

176

-7.187

7.2 Riolering

-8.606

11.249

2.643

7.3 Afval

-49.335

52.557

3.222

7.4 Milieubeheer

-6.251

1.022

-5.229

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-258

173

-86

8.1 Ruimtelijke ordening

-5.288

56

-5.232

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-31.888

36.001

4.113

8.3 Wonen en bouwen

-7.398

4.364

-3.034

Eindtotaal

-850.602

852.045

1.443

ga terug