Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma

Programma/Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

-14.271

3.316

-10.955

0.10 Mutaties reserves

-213

264

51

11 Bestuursorganen en -ondersteuning

-14.484

3.580

-10.904

0.10 Mutaties reserves

-448

601

153

0.2 Burgerzaken

-5.793

3.360

-2.432

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-258

173

-86

13 Dienstverlening      

-6.499

4.134

-2.365

0.10 Mutaties reserves

-3.427

5.195

1.768

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-4.297

129

-4.168

6.2 Wijkteams

-7.312

111

-7.201

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.400

-0

-5.400

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-36.986

11.938

-25.048

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-3.145

1.723

-1.422

7.1 Volksgezondheid

-7.362

176

-7.187

32 Gezondheid

-67.929

19.270

-48.659

0.10 Mutaties reserves

-574

476

-97

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-8.529

-

-8.529

1.2 Openbare orde en veiligheid

-8.703

1.755

-6.948

2.1 Verkeer en vervoer

-1.994

56

-1.938

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-1.646

87

-1.559

33 Veiligheid           

-21.446

2.374

-19.072

0.10 Mutaties reserves

-386

1.592

1.207

3.4 Economische promotie

-901

410

-491

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-13.304

361

-12.943

5.4 Musea

-859

-

-859

5.6 Media

-3.486

-

-3.486

35 Cultureel klimaat    

-18.935

2.364

-16.571

0.10 Mutaties reserves

-10.811

12.658

1.847

4.1 Openbaar basisonderwijs

-704

4

-700

4.2 Onderwijshuisvesting

-24.567

13.161

-11.406

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-19.616

11.012

-8.604

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-4.657

19

-4.638

6.2 Wijkteams

-2.703

-

-2.703

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-169.485

137.709

-31.777

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-10.814

6.604

-4.210

39 Opgroeien en talentontwikkeling

-243.358

181.167

-62.191

0.10 Mutaties reserves

-5.286

1.088

-4.198

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-36.116

2.063

-34.053

40 Wonen en zorg

-41.402

3.151

-38.251

0.10 Mutaties reserves

-20

20

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-14.002

294

-13.708

41 Participatie en daginvulling

-14.022

314

-13.708

0.10 Mutaties reserves

-18.733

22.885

4.152

2.1 Verkeer en vervoer

-10.491

3.151

-7.340

2.4 Economische havens en waterwegen

-2.169

105

-2.064

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.188

-

-7.188

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-10.828

538

-10.290

8.1 Ruimtelijke ordening

-5.288

56

-5.232

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-31.888

36.001

4.113

8.3 Wonen en bouwen

-7.398

4.364

-3.034

51 Wonen en werkomgeving

-93.984

67.101

-26.883

0.10 Mutaties reserves

-876

1.542

666

0.63 Parkeerbelasting

-

16.336

16.336

2.1 Verkeer en vervoer

-13.031

1.734

-11.298

2.2 Parkeren

-14.606

3.426

-11.180

2.4 Economische havens en waterwegen

-256

111

-145

2.5 Openbaar vervoer

-21

-

-21

52 Bereikbare stad      

-28.792

23.149

-5.643

0.10 Mutaties reserves

-92

1.121

1.029

5.1 Sportbeleid en activering

-7.913

1.620

-6.293

5.2 Sportaccommodaties

-12.370

6.284

-6.085

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-216

73

-143

53 Sport en recreatie   

-20.591

9.099

-11.492

0.10 Mutaties reserves

-1.999

2.073

74

7.2 Riolering

-8.606

11.249

2.643

7.3 Afval

-49.335

52.557

3.222

7.4 Milieubeheer

-6.251

1.022

-5.229

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

-66.190

66.901

711

0.10 Mutaties reserves

-243

496

253

5.4 Musea

-6.090

1.187

-4.903

55 Cultuurhistorische kwaliteit

-6.333

1.683

-4.650

0.10 Mutaties reserves

-244

900

656

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-326

29

-296

2.3 Recreatieve havens

-9

6

-4

3.1 Economische ontwikkeling

-5.971

4.509

-1.463

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-395

336

-58

3.4 Economische promotie

-447

-

-447

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-22

51

29

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-2.634

3.456

823

5.4 Musea

-664

189

-475

5.5 Cultureel erfgoed

-767

784

17

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-19

7

-13

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.739

1.724

-14

6.2 Wijkteams

-22

41

19

6.5 Arbeidsparticipatie

-104

138

33

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-121

251

131

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

-13.482

12.421

-1.062

0.10 Mutaties reserves

-1.539

2.019

479

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.830

1.792

-38

6.3 Inkomensregelingen

-65.174

74.443

9.269

6.4 Begeleide participatie

-23.548

915

-22.633

6.5 Arbeidsparticipatie

-11.350

1.410

-9.940

72 Werk en inkomen

-103.441

80.578

-22.863

0.10 Mutaties reserves

-289

667

378

6.2 Wijkteams

-754

-

-754

6.3 Inkomensregelingen

-9.049

153

-8.896

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-3.404

643

-2.760

73 Armoede en schulden

-13.495

1.464

-12.031

0.10 Mutaties reserves

-11.481

6.465

-5.016

0.4 Overhead

-44.384

7.271

-37.113

0.5 Treasury

-11.291

23.074

11.783

0.8 Overige baten en lasten

-1.068

1.079

12

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

-

0

91 Beleggingen en overige baten en lasten

-68.224

37.890

-30.334

0.61 OZB woningen

-

30.206

30.206

0.62 OZB niet-woningen

-

9.578

9.578

0.64 Belastingen overig

-3.609

2.187

-1.422

3.4 Economische promotie

-

1.338

1.338

6.3 Inkomensregelingen

-1.201

11

-1.191

92 Gemeentelijke belastingen

-4.810

43.319

38.509

0.10 Mutaties reserves

-3.184

70

-3.115

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

292.017

292.017

93 Algemene uitkering gemeentefonds

-3.184

292.087

288.902

Eindtotaal

-850.602

852.045

1.443

ga terug