Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Bijlagen

Subsidieoverzicht

Programma

Doelstelling

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie

Bestuursorganen en -ondersteuning

Belangenbehartiging van bewoners in de wijk.

Wijkraden

87.750

87.750

79.511

Bestuursorganen en -ondersteuning

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

22.180

28.440

26.600

Bestuursorganen en -ondersteuning

Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Bevrijdingsfestival

32.960

32.960

52.960

Bestuursorganen en -ondersteuning

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught

Nationaal monument kamp Vught

10.430

60.430

60.140

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Verslavingszorg

743.060

210.856

307.187

Gezondheid

Meedoen

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

11.216

336.216

303.019

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Voorzieningen mensen met beperkingen

688.260

900.009

678.751

Gezondheid

Gezond Leven

Gezondheidsbeleid

42.249

42.249

50.906

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

1.671.061

23.759

39.400

Gezondheid

Verschuiving type hulp en ondersteuning.

Eerstelijnsloket

11.319

252.443

0

Veiligheid

Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren

Wijkversterking

0

0

30.000

Veiligheid

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

Bossche reddingsbrigade

0

9.780

9.500

Veiligheid

Het verstrekken van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Vreemdelingenbeleid

0

43.380

43.380

Veiligheid

Re-integratie van ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

25.720

25.720

18.000

Veiligheid

Leveren van een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

6.170

6.170

0

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Openbare veiligheid

413.588

413.588

386.870

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Huiselijk geweld

1.274.568

0

0

Cultureel klimaat

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

Amateurkunsten

328.900

328.900

302.056

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

Erfgoed

858.895

858.895

858.753

Cultureel klimaat

Meemaken

Volkscultuur

30.990

30.990

30.203

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

Bibliotheek informatievoorziening

3.206.010

3.237.633

3.237.424

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

Kunstzinnige vorming

1.974.340

2.161.990

2.196.265

Cultureel klimaat

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

Beleid Kunst en Cultuur

1.079.730

1.392.600

1.183.598

Cultureel klimaat

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

Podiumkunsten

4.030.600

4.030.600

4.028.529

Cultureel klimaat

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

Beeldende kunsten

3.282.700

3.282.700

3.268.547

Cultureel klimaat

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

Culturele evenementen

863.420

863.420

963.420

Opgroeien en talentontwikkeling

Ondersteunen van innovatieve projecten Jeugdzorg expertise.

Innovatie en uitvoering Jeugdwet

0

285.000

285.000

Opgroeien en talentontwikkeling

Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling van talenten van jongeren.

Onderwijshuisvesting (BBS)

89.278

0

1.266

Opgroeien en talentontwikkeling

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

4.216.398

4.500.836

4.238.703

Opgroeien en talentontwikkeling

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

Brede scholen

138.842

44.277

49.532

Opgroeien en talentontwikkeling

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Voortijdig schoolverlaten

1.475.698

1.918.119

1.529.638

Opgroeien en talentontwikkeling

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Onderwijs arbeidsmarkt

396.940

783.107

614.224

Opgroeien en talentontwikkeling

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Kinderopvang

842.051

910.220

740.000

Opgroeien en talentontwikkeling

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

Jongerenactiviteiten

617.286

557.286

543.552

Opgroeien en talentontwikkeling

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet.

Risicojongeren

201.631

201.631

274.127

Opgroeien en talentontwikkeling

Opgroeien en Opvoeden.

Collectief en preventief aanbod jeugd

432.210

476.188

477.243

Wonen en zorg

Ondersteunen van innovatieve projecten Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

Beschermd wonen

0

200.000

160.721

Wonen en zorg

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

Maatschappelijke opvang

1.702.826

0

1.062.957

Wonen en zorg

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

Maatschappelijke begeleiding

42.590

42.590

42.817

Participatie en daginvulling

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

Sociaal cultureel werk

292.070

210.836

148.938

Participatie en daginvulling

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.

Sociale activering

761.838

1.053.839

1.017.983

Participatie en daginvulling

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Maatschappelijk werk

571.679

577.089

39.615

Participatie en daginvulling

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

Ouderenbeleid

132.261

132.261

50.168

Participatie en daginvulling

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Accommodatiebeleid

2.073.174

2.073.174

1.596.634

Participatie en daginvulling

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.

Vrijwilligerswerk

44.389

44.390

37.335

Participatie en daginvulling

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

Mantelzorg

47.228

107.228

154.600

Participatie en daginvulling

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Algemene voorzieningen op wijkniveau

908.099

918.099

818.444

Participatie en daginvulling

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.

Emancipatiebeleid

103.592

103.592

82.560

Wonen en werkomgeving

Wij dragen bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van mensen.

Sociale programma's

142.808

108.410

83.000

Wonen en werkomgeving

bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst

Bai gemeentelijke bijdrage

50.000

50.000

50.000

Wonen en werkomgeving

Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

42.290

42.290

42.270

Wonen en werkomgeving

Bijdrage aan het realiseren van de JADS bedrijvenassociatie alsmede het uitvoeren van aanvullende valorisatie-activiteiten.

Jheronimus Academy of Data Science

200.000

527.500

455.000

Bereikbare stad

Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

88.000

88.000

81.252

Sport en recreatie

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

Subsidiebijdragen Bewegingscentrum 50+

0

5.860

5.860

Sport en recreatie

Stimuleren van ideeën van Bossche jongeren en de realisatie daarvan

Cityboost

0

30.000

45.749

Sport en recreatie

Organisatie van Triatlon Rosmalen 2019

Stichting Triatlon Rosmalen

0

5.000

5.000

Sport en recreatie

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor mensen met een beperking

Intergemeentelijke Samenwerking Uniek Sporten Meierij

0

0

20.000

Sport en recreatie

Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs (met dekking passende arrangementen kindcentra onderwijs)

Stichting SSPOH

0

0

50.000

Sport en recreatie

Incidentele aflopende subsidie (voor 3 jaar) om financiële uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de exploitatie te verbeteren.

Subsidie Stichting Flik-Flak

0

120.000

120.000

Sport en recreatie

Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

Combinatiefunctionarissen

150.450

150.450

154.986

Sport en recreatie

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

20.660

20.660

20.456

Sport en recreatie

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging

Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

5.670

5.160

5.412

Sport en recreatie

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

Exploitatiebijdrage World Skate Center

94.160

94.160

94.160

Sport en recreatie

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

38.940

0

0

Sport en recreatie

Bijdrage aan lidmaatschap van de sportvereniging en sportspullen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld (is ondergebracht bij het programma Armoede en schulden)

Subsidie Jeugd Sport Fonds

31.300

31.300

0

Sport en recreatie

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de Brabantse bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap

Stichting Noord-Brabants Landschap

2.120

2.120

2.120

Sport en recreatie

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van educatie, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch

Stichting Landschapsbelang Maasdonk

1.850

1.850

1.850

Sport en recreatie

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

576.160

602.690

513.900

Sport en recreatie

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen

Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

312.670

312.670

312.670

Sport en recreatie

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten

Subsidie gehandicaptensport

5.670

5.670

5.670

Milieu respecterende ontwikkelingen

De subsidie wordt verleend voor het verstrekken van energieadviezen aan huis bij particuliere woningeigenaren in ’s-Hertogenbosch.

Energieadviezen particuliere woningeigenaren

0

94.500

94.500

Milieu respecterende ontwikkelingen

De subsidie wordt verleend voor de coördinatie van adviesgesprekken ten behoeve van verduurzaming van particuliere woningen in 's-Hertogenbosch

Adviesgesprekken verduurzaming

0

57.500

57.500

Milieu respecterende ontwikkelingen

Subsidieregeling stimuleert NoM-renovaties in de gemeente die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere inwoners

Subsidieregeling Innovatiesubsidie Nul-op-de-Meter renovaties koopwoningen

0

63.770

63.291

Milieu respecterende ontwikkelingen

Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de uitvoering van het Energie-transitieprogramma 2016-2020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

Subsidieregeling Voorbereiding van Energiemaatregelen

0

241.620

31.781

Milieu respecterende ontwikkelingen

De subsidie wordt verleend voor het ondersteunen van bewoners binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch die een energieadvies hebben afgenomen van coöperatie EnergieNul73 Advies.

Energieadviezen EnergieNul73 Advies

0

48.000

48.000

Milieu respecterende ontwikkelingen

Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieueducatie voor basisscholen

Het Groene Pad

36.020

36.020

35.000

Milieu respecterende ontwikkelingen

Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten

51.450

51.450

47.887

Milieu respecterende ontwikkelingen

Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te koppelen stort het riool minder over, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn zo ook een minder groot vuilwaterriool en rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de gehele waterketen betekent. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch. Groene daken bieden een grote bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.

Subsidieregeling aanleg groene daken

130.000

130.000

36.900

Cultuurhistorische kwaliteit

Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het geval deze geconfronteerd worden met excessieve onderzoekskosten Archeologie

Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten 's-Hertogenbosch 2019

0

100.000

0

Cultuurhistorische kwaliteit

Behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken

Subsidieverordening Monumenten

350.000

350.000

340.676

Cultuurhistorische kwaliteit

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

Onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

155.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Gastvrij onthalen van bezoekers aan 's-Hertogenbosch

Gastvrij 's-Hertogenbosch

0

50.000

50.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Ontwikkelen en implementeren van een professionele koers om de deelnemers beter in staat te stellen op een meer effectieve wijze opdrachten te genereren uit het netwerk

Open Coffee

0

10.000

10.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Organisatie van het SUB40DB XL Event 2019

Sub40DB

0

5.000

5.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Bijdrage voor realisatie van het meerjarenprogramma Vijfsterren Logistiek 2019-2021

Vijfsterren logistiek

0

27.500

27.500

Ruimte voor economie en voorzieningen

Subsidie tbv Plaform Driven by Data welke fungeert als schakel tussen ondernemersvraagstuk en de oplossing én als proactief aanjager en een kennisbasis

Driven by data

0

100.000

100.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemers uit 's-Hertogenbosch en omstreken

Stichting nieuwjaarsreceptie

10.000

10.000

10.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

Bosch Legacy

179.340

179.340

175.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

Citymarketing

274.740

274.740

36.000

Ruimte voor economie en voorzieningen

Versterken economische structuur

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij

340.050

340.050

350.050

Werk en inkomen

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

Volwasseneneducatie Risicogroepen

1.598.490

490.774

410.233

Werk en inkomen

Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch wordt beter benut en ontwikkeld

Subsidie Taalnetwerk

133.700

282.700

282.612

Werk en inkomen

Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid

Subsidie Vluchtelingenwerk

227.800

227.800

327.597

Werk en inkomen

Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie, door het verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van een Begeleid Werken plaats.

loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

430.000

430.000

437.939

Werk en inkomen

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die op de reguliere markt niet het minimumloon kunnen verdienen.

loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding

110.000

110.000

34.939

Werk en inkomen

De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf in het inkomen te kunnen voorzien.

loonkostensubsidie participatiewet

3.685.630

4.035.630

3.837.063

Armoede en schulden

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.

Gemeentelijk minimabeleid

747.106

747.106

726.615

Armoede en schulden

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen

Schuldhulpverlening

53.000

142.830

141.500

Totaal

46.061.270

44.796.360

42.063.014