Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

A) Publieke Dienstverlening Frontoffice     

De frontoffice verzorgt de publieke dienstverlening via alle kanalen: telefoon, webformulieren, persoonlijk, sociale media, e-mail en post.

Meest voorkomende producten/KPI's

2016

2017

2018

2019

Inkomende telefoongesprekken GCC

214.997

198.490

174.444

163.408

Gemiddelde gesprekstijd

5:36

5:42

4:47

4:52

Service level 80% < 25sec.*

37

45

71

67

Abandon Rate <7**

19

14

6

7

Registraties KCS

146.621

152.091

147.754

145.833

Aantal contacten servicebalie

34.025

34.676

27.279

21.165

Inkomende mailberichten GCC

5.284

4.446

4.174

3.753

Inkomende WhatsApp berichten GCC

-

-

1.200

6.676

*Service level: Het service level is het percentage inkomende gesprekken die het GCC binnen 25 seconden opneemt.
**Abandon rate: % bellers dat vroegtijdig de telefoon neer legt voordat we opnemen.

Meest voorkomende producten

2016

2017

2018

2019

Paspoorten

19.411

17.836

19.353

7.628

Nederlandse Identiteitskaarten

14.821

13.424

10.555

5.816

Rijbewijzen

13.318

17.481

17.032

17.276

Digitale aanvragen rijbewijs

-

-

34

471

Aantal geholpen bezoekers

54.840

60.534

61.024

39.884

Aantal afspraken JBZ

2.335

2.646

2.647

2.404

Binnen de afdeling communicatie is er een team dat de berichten vanuit de sociale media bekijkt (webcare) en waar nodig behandelt. De afdeling communicatie plaatst daarnaast actief berichten op de sociale media kanalen Facebook, Twitter en Instagram.

Op Facebook

Volgers op 1 januari 2020

20.350

Gemiddeld bereik per bericht in 2019

11.183

Gemiddeld aantal likes per bericht in 2019

181

Gemiddeld aantal reacties per bericht in 2019

36

Gemiddeld aantal shares per bericht in 2019

21

Via Twitter

Volgers op 1 januari 2020

18.590

Gemiddeld aantal impressies per tweet in 2019

4.635

Gemiddeld aantal likes per tweet in 2019

11

Gemiddeld aantal retweets per bericht in 2019

5

Via Linkedin

Volgers op 1 januari 2020

18.145

Gemiddeld aantal impressies per bericht in 2019

11.504

Via Instagram

Volgers op 1 januari 2020

16.976

Gemiddeld aantal likes op een post in 2019

660

B) Burgerparticipatie: digipanel      

Sinds 2005 beschikken we over een Digipanel. Dit is een vast panel van inmiddels ruim 6.500 inwoners van onze gemeente. De inwoners in het panel bevragen we periodiek via internet op een bepaald thema of onderwerp. Het Digipanel is voor ons een belangrijk middel om bij de voorbereiding en vormgeving van beleid te weten wat inwoners denken, vinden en doen. In 2019 zijn Digipanel-onderzoeken uitgevoerd naar:

  • Horecabeleid
  • Actief in de wijk/wijk- en dorpsraden
  • Duurzame mobiliteit en taxivervoer
  • Detailhandel

C) Klachten                
Het totaal aantal ingediende klachten in 2019 was: 312.
In 2018 ontvingen wij 239 klachten: Over het integrale traject van klachtafhandeling – zowel de interne klachtafhandeling door de ambtelijke organisatie zelf als de externe klachtafhandeling door de ombudscommissie – informeren we uw raad separaat. Daarnaast ontvangt uw raad in de loop van 2020 - zoals gebruikelijk - het door de Ombudscommissie opgestelde jaarverslag.

De klachten 2019 zijn in de onderstaande tabel uitgesplitst.

Klachten afgehandeld in formele procedure

aantal

%

Gegrond

14

4 %

Gedeeltelijk gegrond

  9

3 %

Ongegrond

21

7 %

Klachten afgehandeld in informele procedure

aantal

%

Ingetrokken klachten

36

12 %

Informeel afgehandeld

222

71 %

Overig

aantal

%

Termijn overschreden ( > 6 weken)

73

23 %

Openstaande klachten einde verslagjaar

10

3 %

D) Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Om de beslissing op een ingediend bezwaar voor te bereiden hebben we een externe, onafhankelijke adviescommissie ingesteld. De taak van deze commissie is om ons te adviseren over de beslissing op het ingediende bezwaar. Hierbij gaat het om besluiten die niet gaan over belastingen of bijstand. De gemeenteraad of het college mag zelf besluiten om het advies wel of niet te volgen. Maar dat kan niet zomaar. Als het besluit afwijkt van het advies van de commissie moeten ze dat uitgebreid motiveren. In 2019 lag onze gemiddelde afhandelingstermijn op 9,2 weken. We blijven met deze termijn binnen de daarvoor geldende beslistermijn van 18 weken.

Totaal aantal ingediende bezwaarschriften

729

Totaal aantal uitgebrachte adviezen door commissie bezwaarschriften

469

Totaal aantal genomen beslissingen op bezwaar door het bestuur

543

Niet-ontvankelijk

85

Gegrond

42

Ingetrokken

114

Ongegrond

342

Openstaande bezwaren einde verslagjaar

131

E) Dwangsommen             

In de Algemene wet bestuursrecht staat beschreven dat wij als gemeente tijdig moeten beslissen over uw aanvraag. De wet kan ons in sommige gevallen verplichten tot het betalen van een dwangsom. Het gemeentebestuur moet het aantal uitgekeerde dwangsommen jaarlijks registreren en publiceren. In 2019 is 1 keer een dwangsom uitgekeerd door Vergunningverlening/toezicht en handhaving. Het betrof een bedrag van € 742,- vanwege een te laat besluit op een ingediend handhavingsverzoek.